ROZDANIE NR 13

               N/OBIE  P KJ32
                       C KQJ98
                       K K
                       T A43
               P 8           P A97
               C 75432       C 106
               K A43         K 1092
               T 9652        T QJ1087
                       P Q10654
                       C A
                       K QJ8765
                       T K

                           ZAPIS       %
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
   1  25 4P    N TD  +1  650      60.0  40.0
   3  26 4P    S T9  +1  650      60.0  40.0
   2  27 2C    N TD  +2  170      15.0  85.0

  31  19 4P    S KA  +1  650      60.0  40.0
  33  20 4P    S T6  +1  650      60.0  40.0
  32  21 4P    S T5  +1  650      60.0  40.0

  37  13 4P    S T6  +1  650      60.0  40.0
  39  14 6P    N TD  -1     -100   7.5  92.5
  38  15 4C    S K4  +1  650      60.0  40.0

  40   7 7NTx  N TD  -3     -800   0.0 100.0
  42   8 6P    S C6  -1     -100   7.5  92.5
  41   9 4P    S KA  +1  650      60.0  40.0

  34   4 4P    S T6  +1  650      60.0  40.0
  36   5 5P    S KA  =   650      60.0  40.0
  35   6 4P    S KA  +1  650      60.0  40.0

  28  10 5P    S T6  =   650      60.0  40.0
  30  11 4P    S KA  +1  650      60.0  40.0
  29  12 5P    S T6  =   650      60.0  40.0

  22  16 4P    S T6  +1  650      60.0  40.0
  24  17 5P    N TD  =   650      60.0  40.0
  23  18 4P    S C3  +1  650      60.0  40.0