Wyniki sesja 6

ROZDANIE NR 17

N/NIKT  P Q102
        C KQ9854
        K 3
        T A94
P AJ94        P 86
C 73          C AJ
K A754        K QJ1096
T KQ3         T J1085
        P K753
        C 1062
        K K82
        T 762

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  10   7  100      81.8  18.2
   1  20  110      90.9   9.1
   2  23      -50  72.7  27.3
   3  21     -100  59.1  40.9
  13  16     -130  40.9  59.1
  19   5     -100  59.1  40.9

   9   8     -510   0.0 100.0
  17  12  140     100.0   0.0
  18   6     -150  18.2  81.8
  22   4     -150  18.2  81.8
  11  24     -150  18.2  81.8
  14  15     -130  40.9  59.1

ROZDANIE NR 18

E/NS    P AQ8
        C J98
        K A965
        T A64
P 1092        P J53
C 105         C AK7632
K 32          K 87
T KJ10853     T 92
        P K764
        C Q4
        K KQJ104
        T Q7

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  10   7  660      72.7  27.3
   1  20  620      36.4  63.6
   2  23  660      72.7  27.3
   3  21  600      27.3  72.7
  13  16  170       9.1  90.9
  19   5  150       0.0 100.0

   9   8  660      72.7  27.3
  17  12 1100     100.0   0.0
  18   6  660      72.7  27.3
  22   4  660      72.7  27.3
  11  24  200      18.2  81.8
  14  15  650      45.5  54.5

ROZDANIE NR 19

S/EW    P A10
        C AQ982
        K KQ742
        T K
P 86          P QJ743
C KJ10        C 43
K A963        K 108
T 10754       T QJ86
        P K952
        C 765
        K J5
        T A932

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
   1  21  450      50.0  50.0
   5   2  450      50.0  50.0
  16  19  690      99.6   0.4
   7  13  450      50.0  50.0
  10  23  450      50.0  50.0
   3  20  60% 50%  60.0  50.0

  17   4  420       0.4  99.6
  24  18  450      50.0  50.0
  15  11  450      50.0  50.0
   8  14  450      50.0  50.0
  22  12  450      50.0  50.0
   9   6  450      50.0  50.0

ROZDANIE NR 20

W/OBIE  P KQ975
        C 63
        K AQJ107
        T 9
P J           P A82
C K85         C AJ2
K K965        K 8432
T K8732       T J54
        P 10643
        C Q10974
        K ==
        T AQ106

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
   1  21     -100   5.4  94.6
   5   2     -100   5.4  94.6
  16  19  620      40.1  59.9
   7  13  620      40.1  59.9
  10  23  650      74.8  25.2
   3  20  60% 50%  60.0  50.0

  17   4  790      99.6   0.4
  24  18  620      40.1  59.9
  15  11  620      40.1  59.9
   8  14  620      40.1  59.9
  22  12  650      74.8  25.2
   9   6  680      89.7  10.3

ROZDANIE NR  1

N/NIKT  P AK63
        C KQ92
        K K
        T K976
P QJ10752     P 4
C AJ87654     C 10
K ==          K Q10974
T ==          T J85432
        P 98
        C 3
        K AJ86532
        T AQ10

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
   2  19     -170  35.1  64.9
   3  16     -550   0.4  99.6
  21  20     -150  50.0  50.0
  23   5   50      69.8  30.2
   9  14     -420  10.3  89.7
  10  13  300      99.6   0.4

  18  11      -50  59.9  40.1
  22  15     -300  20.2  79.8
   4  12  100      79.8  20.2
   6  24     -170  35.1  64.9
   8  17  60% 50%  60.0  50.0
   7   1  150      89.7  10.3

ROZDANIE NR  2

E/NS    P J42
        C 98
        K K
        T KJ98632
P K6          P 105
C 732         C K104
K 98753       K AJ10642
T Q54         T 107
        P AQ9873
        C AQJ65
        K Q
        T A

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
   2  19     -400  50.0  50.0
   3  16     -400  50.0  50.0
  21  20  100      93.6   6.4
  23   5     -400  50.0  50.0
   9  14     -430  17.3  82.7
  10  13     -430  17.3  82.7

  18  11     -400  50.0  50.0
  22  15  100      93.6   6.4
   4  12  35% 35%  35.0  35.0
   6  24   50      77.3  22.7
   8  17  60% 50%  60.0  50.0
   7   1     -460   0.9  99.1

ROZDANIE NR  3

S/EW    P KQJ
        C J872
        K KQ
        T K1075
P A43         P 982
C 96          C AKQ43
K J1087542    K 63
T 4           T 986
        P 10765
        C 105
        K A9
        T AQJ32

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  16   5     -850   5.4  94.6
  10  19     -200  64.9  35.1
  13   1     -300  50.0  50.0
   2  20  60% 50%  60.0  50.0
   7   3  420      99.6   0.4
  23  21      -50  79.8  20.2

  15  24     -650  30.2  69.8
   9  11     -650  30.2  69.8
  14  17     -200  64.9  35.1
  18  12  100      89.7  10.3
   6   4     -850   5.4  94.6
   8  22     -650  30.2  69.8

ROZDANIE NR  4

W/OBIE  P 8
        C 76
        K AJ943
        T QJ854
P QJ1073      P K5
C J102        C AQ94
K KQ7         K 1062
T K9          T 10632
        P A9642
        C K853
        K 85
        T A7

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  16   5     -200  10.3  89.7
  10  19  600      99.6   0.4
  13   1     -100  50.0  50.0
   2  20  60% 50%  60.0  50.0
   7   3  140      89.7  10.3
  23  21     -200  10.3  89.7

  15  24     -200  10.3  89.7
   9  11     -100  50.0  50.0
  14  17     -100  50.0  50.0
  18  12     -100  50.0  50.0
   6   4     -100  50.0  50.0
   8  22  110      79.8  20.2

ROZDANIE NR  5

N/NS    P AK2
        C 9
        K KQ972
        T AJ98
P J1075       P 9643
C Q1085       C J32
K 543         K A1086
T 53          T 74
        P Q8
        C AK764
        K J
        T KQ1062

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  13  20     -430  74.8  25.2
   7  23     -480  30.2  69.8
  10   3     -480  30.2  69.8
   1  19     -480  30.2  69.8
  21   5     -430  74.8  25.2
  16   2     -500   0.4  99.6

  14  12     -480  30.2  69.8
   8   6     -420  89.7  10.3
   9  22     -480  30.2  69.8
  17  11  50% 60%  50.0  60.0
  15  18     -460  59.9  40.1
   4  24     -200  99.6   0.4

ROZDANIE NR  6

E/EW    P AQ3
        C AJ
        K AJ92
        T A873
P K94         P 1087
C KQ76        C 954
K K4          K 10653
T Q1062       T J95
        P J652
        C 10832
        K Q87
        T K4

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  13  20  420      40.1  59.9
   7  23      -50  10.3  89.7
  10   3  450      84.7  15.3
   1  19  420      40.1  59.9
  21   5  450      84.7  15.3
  16   2  420      40.1  59.9

  14  12  420      40.1  59.9
   8   6     -100   0.4  99.6
   9  22  420      40.1  59.9
  17  11  50% 60%  50.0  60.0
  15  18  450      84.7  15.3
   4  24  450      84.7  15.3

ROZDANIE NR  7

S/OBIE  P 10876
        C A42
        K QJ5
        T A42
P ==          P KQJ2
C K10765      C Q93
K K843        K A97
T J975        T K63
        P A9543
        C J8
        K 1062
        T Q108

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
   3  23  620      71.8  28.2
  21  13     -500   6.4  93.6
   7   5     -200  33.6  66.4
  10  16  620      71.8  28.2
  20  19  50% 60%  50.0  60.0
  12  11  620      71.8  28.2

  22   6  650      99.1   0.9
   4  14     -200  33.6  66.4
   8  24     -200  33.6  66.4
   9  15  620      71.8  28.2
   1   2     -500   6.4  93.6
  17  18  50% 60%  50.0  60.0

ROZDANIE NR  8

W/NIKT  P 105
        C Q109742
        K 63
        T 532
P 9643        P KQJ7
C J85         C K3
K ==          K AKJ84
T QJ10976     T K4
        P A82
        C A6
        K Q109752
        T A8

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
   3  23  100      44.5  55.5
  21  13   50      28.2  71.8
   7   5   50      28.2  71.8
  10  16  150      88.2  11.8
  20  19  50% 60%  50.0  60.0
  12  11  110      60.9  39.1

  22   6  140      77.3  22.7
   4  14     -300   0.9  99.1
   8  24  470      99.1   0.9
   9  15  110      60.9  39.1
   1   2      -90  11.8  88.2
  17  18  50% 60%  50.0  60.0